Szukaj
Filters
aaaz
Close

Program lojalnościowy

REGULAMIN PROGRAMU LOJALNOŚCIOWEGO „ZBIERAJ PUNKTY - KUPUJ TANIEJ !”

§ 1. Postanowienia ogólne

1. Organizatorem Programu Lojalnościowego „ZBIERAJ PUNKTY - KUPUJ TANIEJ !”jest 4Kraft Sp. z o.o. z siedzibą , ul. Tatrzańska 1/5, 60-413 Poznań, 62-081, wpisana do rejestru przedsiębiorców – Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 378767, NIP 7811861679, REGON 301679527, zwana dalej "Organizatorem".

2. Program ma na celu nagradzanie Uczestników, którzy dokonują zakupu towarów w Sklepie Organizatora, po spełnieniu warunków Regulaminu.

3. Regulamin stanowi podstawę Programu Lojalnościowego i określa prawa i obowiązki jego Uczestników.

4. Program organizowany i prowadzony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

§ 2. Definicje

Terminy użyte w Regulaminie oznaczają:

1) Program – program lojalnościowy organizowany i prowadzony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez Organizatora, skierowany do pełnoletnich osób fizycznych będących konsumentami w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego, uzyskujących status Uczestnika na skutek utworzenia Konta, umożliwiający Uczestnikom skorzystanie z rabatów na produkty znajdujące się w ofercie Sklepu;

2) Sklep - sklep internetowy dostępny w domenie tanio.net, prowadzony przez Organizatora;

3) Uczestnik - pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych będąca konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego, posiadająca miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, która uzyskała status Uczestnika Programu na skutek zgłoszenia udziału w Programie poprzez akceptację Regulaminu i utworzenie Konta, uprawniona do otrzymania rabatów na produkty znajdujące się w ofercie Sklepu;

4) Konto – konto w serwisie tanio.net, indywidualnie przypisane każdemu Uczestnikowi w okresie jego uczestnictwa w Programie, prowadzone przez Organizatora pod unikalną nazwą (login) i zabezpieczone hasłem, umożliwiające Uczestnikowi logowanie się do Sklepu m.in. w celu sprawdzenia ilości punktów posiadanych aktualnie przez Uczestnika oraz skorzystania ze zniżki na zakup produktów znajdujących się w ofercie Sklepu;

5) Formularz Rejestracyjny – formularz elektroniczny zamieszczony w domenie tanio.net, poprzez wypełnienie którego Uczestnik zgłasza zamiar przystąpienia do Programu, akceptuje jego warunki i Regulamin, tworzy Konto, podaje swoje dane osobowe oraz wyraża zgodę na ich przetwarzanie przez Organizatora, jak również może wyrazić zgodę na otrzymywanie informacji za pomocą środków komunikacji elektronicznej oraz na przetwarzanie przez Organizatora danych osobowych Uczestnika w celach marketingowych i handlowych Organizatora lub podmiotów współpracujących z Organizatorem.

§ 3. Rejestracja i uczestnictwo w Programie

1. Program skierowany jest do pełnoletnich osób fizycznych będących konsumentami w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego, uzyskujących status Uczestnika na skutek dokonania nabycia Karty.

2. Z udziału w Programie wyłączeni są pracownicy i przedstawiciele Organizatora, jak również strony umów zlecenia, umów o dzieło lub innych umów podobnych do umowy o pracę zawieranych przez Organizatora oraz osoby najbliższe wobec osób wymienionych powyżej, to jest osób będących wobec takiej osoby małżonkiem, wstępnym, zstępnym, rodzeństwem, powinowatym w tej samej linii lub stopniu, osobą pozostającą w stosunku przysposobienia lub jej małżonkiem, a także osobą pozostającą we wspólnym pożyciu.

3. Uczestnictwo w Programie jest nieodpłatne. Do Programu można przystąpić w dowolnym momencie jego trwania.

4. Klient przystępuje do Programu poprzez poprawne wypełnienie Formularza Rejestracyjnego.

5. Do rejestracji wymagane jest podanie w Formularzu Rejestracyjnym:

a) imienia i nazwiska,
b) adresu zamieszkania,
c) adresu e-mail
d) telefonu kontaktowego.

6. Wypełniając Formularz Rejestracyjny Uczestnik dobrowolnie podaje swoje dane osobowe niezbędne do utworzenia Konta, wyrażając jednocześnie zgodę na ich przetwarzanie przez Organizatora w celach związanych z realizacją Programu, w tym także na otrzymywanie od Organizatora informacji związanych z Programem drogą elektroniczną. Wyrażenie zgody następuje poprzez zaznaczenie właściwego pola wyboru umieszczonego w Formularzu Rejestracyjnym. Jednocześnie Uczestnik upoważnia Organizatora do udostępniania swoich danych oraz zezwala na ich przetwarzanie w celach związanych z realizacją Programu.

7. Podanie danych osobowych oraz wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest dobrowolne, jednakże warunkuje uczestnictwo w Programie.

8. Podany przez osobę zainteresowaną uzyskaniem statusu Uczestnika adres e-mail zostanie wykorzystany jako login do Konta. Dodatkowo niezbędne jest zdefiniowanie hasła zabezpieczającego dostęp do Konta, które powinno składać się z minimum 8 znaków (małe litery, wielkie litery, cyfry i znaki specjalne)

9. Uczestnik zobowiązany jest zawiadomić Organizatora o każdej zmianie swoich danych osobowych podanych w Formularzu Rejestracyjnym, wypełniając formularz aktualizacji danych dostępny na Koncie.

10. Dostęp do Konta Uczestnik uzyskuje po zalogowaniu się na stronie Sklepu, tzn. po podaniu loginu będącego adresem e-mail wskazanym w Formularzu Rejestracyjnym i hasła zabezpieczającego dostęp do Konta.

11. Po rejestracji Uczestnik podczas każdorazowego zakupu w serwisie Sklepu zbiera punkty na Koncie, które może wymieniać wymieniać tylko i wyłącznie w celu pomniejszenia wartości koszyka podczas zakupów w Sklepie.

12. Przystąpienie do programu jest równoznaczne z akceptacją przez Uczestnika Regulaminu w całości. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania określonych w nim zasad, jak również potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w Programie.

13. Uczestnictwa w programie, jak i praw i obowiązków z nimi związanych nie można przenosić na inne osoby. W szczególności, Uczestnikowi nie wolno korzystać z Kont innych Uczestników oraz udostępniać swojego Konta osobom trzecim.

§ 4. Korzyści dla Uczestników Programu

1. Za każde wydane 1 zł w sklepie tanio.net Uczestnik otrzymuje 3 punkty. Punkty będą gromadzone na Koncie Uczestnika Programu. Punkty będą naliczane po realizacji zamówienia.

2. Punkty w Programie można zbierać od 17.12.2015 od godz.00:00 do 31.12.2016 do godz. 24:00. Organizator zastrzega możliwość przedłużenia okresu obowiązywania Programu.

3. Zebrane punkty w Programie można wymieniać, każdy 1 punkt = 1 grosz. Minimalna liczba punktów, które należy uzbierać, aby kupować taniej wynosi 1000 pkt. Zgromadzone pieniądze można wykorzystać tylko i wyłącznie w celu pomniejszania wartości koszyka do zapłaty przy każdych kolejnych zakupach. W szczególności, zgromadzone środki pieniężne nie podlegają wypłacie na rachunek bankowy Uczestnika Programu.

4. Wymiana punktów powoduje obniżenie salda punktowego przypisanego do Konta Uczestnika o liczbę punktów wykorzystanych celem uzyskania rabatu na zakupy w Sklepie. Obniżenie salda następuje z chwilą zakupu produktu w Sklepie, przy wykorzystaniu zniżki wynikającej z zebranych punktów.

5. Uczestnik w każdym momencie trwania Programu może sprawdzić stan zgromadzonych punktów na swoim Koncie.

6. Punkty zgromadzone przez Uczestnika Programu może on wykorzystać w terminie 3 miesięcy od dnia zakończenia Programu.

§ 5. Postępowanie reklamacyjne.

1. Reklamacje dotyczące spraw związanych z Programem należy składać na piśmie wraz z uzasadnieniem na adres Organizatora w terminie 30 dni od daty zakończenia Programu e-mailem na adres sklep@tanio.net lub listem poleconym (decyduje data stempla pocztowego).

2. Reklamacje przesłane po upływie terminu określonego w punkcie 1 niniejszego paragrafu nie będą rozpatrywane.

3. Reklamacje rozpatruje i udziela pisemnych odpowiedzi Organizator w terminie 14 dni od dnia ich otrzymania.

4. Decyzja Organizatora w sprawie reklamacji jest ostateczna.

§ 6. Reklamacje i zwrot Produktów nabytych częściowo za punkty Jeżeli Uczestnik, w ramach przysługującego mu ustawowego prawa odstąpienia od umowy zakupu na odległość w terminie 14 dni, zwróci nabyte produkty, Organizator zwróci Uczestnikowi odpowiednio dokonane przez niego płatności oraz punkty pochodzące z uczestnictwa w Programie.

§ 7. Ustanie uczestnictwa w Programie

1. Zamknięcie Konta Uczestnika może nastąpić w przypadku:

a) naruszenia przez Uczestnika warunków Regulaminu,
b) rezygnacji Uczestnika z udziału w Programie,
c) wystąpienia z żądaniem usunięcia danych osobowych Uczestnika.

2. Naruszenie przez Uczestnika warunków Regulaminu, w szczególności przez nieprawidłowe korzystanie z Konta Uczestnika, podanie nieprawdziwych danych lub podanie się za inną osobę, może spowodować wykluczenie Uczestnika z Programu i zamknięcie jego Konta, co jest równoznaczne z utratą przez Uczestnika punktów uzyskanych w Programie.

3. Uczestnik w każdym czasie może zrezygnować z uczestnictwa w Programie. Rezygnacja musi mieć formę pisemnego oświadczenia, które należy doręczyć na adres siedziby Organizatora. Z chwilą doręczenia rezygnacji Konto Uczestnika zostanie zamknięte.

4. Zakończenie uczestnictwa w Programie prowadzi do utraty zebranych punktów.

§ 8. Ochrona danych osobowych

1. Dane osobowe Uczestników Programu są chronione i przetwarzane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

2.Administratorem danych osobowych Uczestników Programu jest „4KRAFT” sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, ul. Tatrzańska 1/5, 60-413 Poznań, KRS numer 0000378767, NIP: 7811861679, REGON: 301679527.

3. Podanie danych osobowych przez Uczestnika Programu jest dobrowolne, jednak jest niezbędne do zawarcia i realizacji umowy świadczenia usługi Programu Lojalnościowego.

4. Każdy Uczestnik:

1) ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz przenoszenia swoich danych,

2) sytuacji gdy wyraził zgodę, ma prawo do cofnięcia zgody w każdym momencie, przy czym nie będzie to miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem,

3) ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (od 25 maja 2018 r. Prezesa Urzędu Ochrony Danych), gdy uzna, iż przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy RODO,

4) w każdej chwili ma prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych opartego na prawnie uzasadnionym interesie Administratora, jak również w przypadku profilowania

.

5. Szczegółowe informacje w zakresie danych osobowych i ochrony prywatności zostały zamieszczone w zakładce Polityka prywatności zamieszczonej na stronie internetowej Sklepu Internetowego. Zmiana Polityki Prywatności nie stanowi zmiany Regulaminu.

§ 9. Postanowienia końcowe.

1. Regulamin Programu jest dostępny na stronie internetowej www.tanio.net. oraz w siedzibie Organizatora.

2. Wszelkie informacje o Programie zawarte w materiałach promocyjnych i reklamowych mają jedynie charakter informacyjny. Wiążącą moc prawną mają jedynie postanowienia niniejszego Regulaminu.

3. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem, zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.

4. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany lub uzupełnienia Regulaminu, celem zapewnienia bezpiecznego funkcjonowania Programu, a w szczególności zapobiegania nadużyciom. O zmianach Uczestnicy zostaną powiadomieni niezwłocznie poprzez zamieszczenie informacji w serwisie tanio.net lub przesłanie wiadomości mailowej. Zmianę uważa się za potwierdzoną przez Uczestnika, jeżeli w ciągu 30 dni od dnia zawiadomienia Uczestnik nie wypowie uczestnictwa w Programie.

5. Organizator zastrzega sobie prawo do zawieszenia lub zakończenia Programu przed dniem 31.12.2016 r. O takiej decyzji Uczestnik zostanie powiadomiony niezwłocznie, co najmniej 30 dni przed zawieszeniem lub zakończeniem Programu

6. Wszelkie spory mogące wyniknąć między Organizatorem a jego Uczestnikami rozpatrywane będą przez sąd właściwy dla siedziby Uczestnika.