Szukaj
Filters
aaaz
Close

Regulamin

DLA UMÓW ZAWIERANYCH DO 25 GRUDNIA 2014 r. (pobierz plik)
DLA UMÓW ZAWIERANYCH OD 25 GRUDNIA 2014 r. (poniżej)

POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.Poniższy Regulamin określa zasady dokonywania transakcji w Sklepie Internetowym tanio.net działającym pod adresem: www.tanio.net.

2.Użyte w Regulaminie terminy oznaczają:

a)Sprzedawca – 4Kraft Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą ul. Tatrzańska 1/5, 60-413 Poznań, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000378767, z kapitałem zakładowym: 816.400,00 PLN wpłaconym w całości, NIP: 7811861679, Regon: 301679527,

b)Strona – zarówno Sprzedawca jak i Klient,

c)Kodeks cywilny - ustawa z dn. 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. z 2014, poz. 121, ze zm.) Kodeks cywilny,

d)Sklep Internetowy - serwis internetowy prowadzony przez Sprzedawcę, dostępny pod adresem elektronicznym www.tanio.net, za pośrednictwem którego Klient może kupić Produkt u Sprzedawcy,

e)Klient – osoba fizyczna, posiadająca ukończone 18 lat, a także osoba prawna i jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, posiadająca zdolność prawną i zdolność do czynności prawnych, która dokonuje lub zamierza dokonać Zamówienia lub korzysta z innych usług Sklepu Internetowego,

f)Rejestracja - jednorazowa czynność, polegająca na założeniu przez Klienta Konta Klienta, dokonana z wykorzystaniem panelu administracyjnego udostępnionego przez Sprzedawcę na stronie serwisu Sklepu Internetowego,

g)Logowanie – czynność polegająca na wpisaniu podczas procesu Rejestracji ciągu znaków alfanumerycznych (e-mail), koniecznego do uzyskania dostępu do Konta Klienta. Login ustalany jest samodzielnie przez Klienta podczas procesu Rejestracji.

h)Użytkownik – Klient, który założył Konto Klienta z wykorzystaniem panelu administracyjnego udostępnionego przez Sprzedawcę.

i)Konsument – osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową,

j)Produkt/Produkty – rzecz ruchoma oferowana przez Sprzedawcę do sprzedaży detalicznej za pośrednictwem Sklepu Internetowego.

k)Regulamin – niniejszy regulamin sprzedaży przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość oraz świadczenia usług drogą elektroniczną, sporządzony w oparciu o art. 8 ustawy o z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.).

3.Sklep internetowy prowadzi Sprzedawca.

4.Sklep Internetowy jest platformą teleinformatyczną (systemem informacji i zdalnego wyboru oraz zakupu Produktówlub świadczenia usług), umożliwiającą Klientom zapoznanie się z Produktami Sprzedawcy.

5.Klient jest zobowiązany w szczególności do:

a)przestrzegania postanowień Regulaminu,

b)korzystania z usług oferowanych przez Sprzedawcę w sposób nie zakłócający funkcjonowania serwisu internetowego Sprzedawcy, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń,

c)niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w Sklepie Internetowym niezamówionej informacji handlowej, podejmowanie czynności informatycznych lub wszelkich innych mających na celu wejście w posiadanie informacji nieprzeznaczonych dla Klienta,

d)korzystania z usług oferowanych przez Sprzedawcę w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z przyjętymi w danym zakresie zwyczajami,

e)niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy obowiązującego prawa,

f)korzystania z usług oferowanych przez Sprzedawcę w sposób nieuciążliwy dla pozostałych Klientów oraz dla Sprzedawcy, z poszanowaniem ich dóbr osobistych (w tym prawa do prywatności) i wszelkich przysługujących im praw,

g)korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Sklepu Internetowego, chronionych prawem autorskim przysługującym Sprzedawcy lub osobom trzecim, jedynie w zakresie własnego użytku osobistego. Wykorzystywanie treści w innym zakresie jest dopuszczalne wyłącznie na podstawie wyraźnej zgody udzielonej przez uprawnioną osobę.

6.Korzystanie ze Sklepu Internetowego możliwe jest pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Klient, następujących minimalnych wymagań technicznych:

a)Internet Explorer w wersji 7.0 lub nowszej z włączoną obsługą ActiveX, JavaScript i Cookies lub

b)Mozilla Firefox w wersji 3.0 lub nowszej z włączoną obsługą appletów Javy, JavaScript i cookies,

c)minimalna rozdzielczość ekranu 1024x768 pikseli.

7.Sprzedawca wykorzystuje pliki typu cookie w celu gromadzenia informacji związanych z korzystaniem z serwisu Sklepu przez Klienta w celu:

a)utrzymania sesji Klienta (po zalogowaniu), dzięki której Klient nie musi na każdej podstronie serwisu Sklepu ponownie wpisywać Hasła,

b)dostosowania serwisu Sklepu do potrzeb Klientów oraz

c)tworzenia statystyk oglądalności podstron ww. serwisu.

8.Niektóre podstrony serwisu Sklepu Internetowego oraz inne środki komunikacji z Klientami mogą zawierać tzw. "web beacons" (tzw. elektroniczne obrazki, zwane również jako „puste gify”). Web beacons pozwalają na otrzymanie informacji takich jak np. adres IP (Internet Protocol) komputera, na który załadowana została strona, na której web beacon został zamieszczony, adres URL strony, czas załadowania strony, rodzaj przeglądarki, jak również informacje zawarte w cookies, w celu oceny efektywności reklam.

9.Prawa wyłączne do treści udostępnianych w ramach usług świadczonych za pośrednictwem Sklepu Internetowego, w szczególności prawa autorskie, nazwa Sklepu Internetowego (znak towarowy), wchodzące w jego skład elementy graficzne, oprogramowanie oraz prawa w zakresie baz danych podlegają ochronie prawnej i przysługują Sprzedawcy lub podmiotom, z którymi Sprzedawca zawarł stosowne umowy.

10.Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie oraz nieodpłatnie za pośrednictwem odesłania internetowego (tj. linku) zamieszczonego na stronie głównej serwisu www.tanio.net oraz sporządzić jego wydruk.

11.Informacje o Produktach podane w Sklepie Internetowym, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.

II.PRZYJMOWANIE ORAZ REALIZACJA ZAMÓWIENIA

1.Klientami uprawnionymi do składania zamówień na Produkty oferowane przez Sklep Internetowy są Klienci:

a)posiadający status zarejestrowanego Użytkownika Sklepu Internetowego,

b)nieposiadający statusu zarejestrowanego Użytkownika Sklepu Internetowego – dokonujący zakupów z pominięciem procedury rejestracji i logowania.

2.Status zarejestrowanego Użytkownika Sklepu Internetowego uzyskuje się po:

a)prawidłowym wypełnieniu formularza rejestracyjnego znajdującego się na stronie internetowej Sklepu oraz ustaleniu przez Klienta loginu i hasła,

b)dokonaniu aktywacji konta poprzez kliknięcie na link wysłany na adres e-mailowy Klienta. Login ihasło mają charakter poufny. Przy każdym kolejnym zamówieniu Klient używa ustalonego wcześniej loginu i hasła. Po użyciu ustalonego przez Klienta loginu i hasła ma on możliwość aktualizacji danych podanych przy rejestracji.

3.Zamówienia od Klientów przyjmowane są przez stronę www.tanio.net oraz e-mailowo na adres: sklep@tanio.net, 5 dni w tygodniu (od poniedziałku do piątku), od godziny 9:00 do godziny 17:00. Klient po złożeniu zamówienia otrzymuje e-mailem potwierdzenie, że zamówienie zostało doręczone do Sklepu.

4.Warunkiem przyjęcia zamówienia do realizacji jest:

a)w przypadku złożenia zamówienia przez stronę www.tanio.net – prawidłowe wypełnienie formularza teleadresowego,

b)w przypadku złożenia zamówienia e-mailowo – złożenie zamówienia zawierającego następujące dane: nazwęProduktu lub Produktów z ich kodami, wskazanie koloru (jeżeli dany Produkt posiada więcej niż jedną wersję kolorystyczną), ilość zamawianych Produktów, pełne dane teleadresowe do wysyłki, tj. imię i nazwisko lub firmę adresata, adres dostawy (ulica, numer domu lub lokalu, kod pocztowy, miasto), numer telefonu kontaktowego (dla kuriera), informację o formie zapłaty, tj. za pobraniem, przelewem.

5.Przyjęcie zamówienia do realizacji:

a)w przypadku zamówienia płatnego przy odbiorze – rozpoczyna się najpóźniej następnego dnia roboczego po złożeniu zamówienia przez Klienta,

b)w przypadku zamówienia płatnego przelewem lub za pośrednictwem systemu PayU – rozpoczyna się po zaksięgowaniu wpłaty na rachunku bankowym Sprzedawcy za złożone zamówienie,

6.Realizacja zamówienia przez Sklep Internetowy odbywa się do 24 godzin licząc od dnia, o którym mowa w punkcie poprzednim, w dni robocze od poniedziałku do piątku, w godzinach od 9:00 do 17:00. Zamówienia złożone w sobotę, niedzielę i święta lub poza godzinami działania Sklepu Internetowego są realizowane pierwszego kolejnego dnia roboczego.

7.W sytuacji, gdy zamówienie nie będzie mogło zostać zrealizowane ze względu na brak dostępności Produktu, Klient zostanie o tym poinformowany niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 3 dni od dnia złożenia zamówienia. W takim przypadku Sprzedawca zwróci w tym terminie otrzymaną od Klienta kwotę pieniężną za niezrealizowane zamówienie. Zamiast zwrotu pieniędzy Klient może wyrazić zgodę na wydłużenie czasu realizacji zamówienia lub zakup innego Produktu.

8.Do każdego zamówienia wystawiany zostaje dokument sprzedaży (Faktura VAT lub Faktura na klienta indywidualnego) wysyłany drogą elektroniczną do klienta z adresy powiadomienia@4kraft.com. Datę wystawienia dokumentu sprzedaży uznaję się datę wydanie towaru firmie kurierskiej.

9.Szczegółowa instrukcja dotycząca złożenia zamówienia została zawarta w zakładce „Jak kupować” zamieszczonej na stronie internetowej Sklepu Internetowego.

III.CENY PRODUKTÓW

1.Ceny Produktów oferowanych w sklepie internetowym www.tanio.net są wyrażone w złotych polskich i zawierają podatek VAT.

2.Cena podana przy Produkcie jest wiążąca w chwili złożenia zamówienia przez Klienta.

IV.FORMY PŁATNOŚCI

1.W sklepie internetowym tanio.net za złożone zamówienie koszt dostawy wynosi 14 zł. Można dokonać płatności w następujący sposób:

a)za pobraniem(dodatkowo 6 zł) – przy odbiorze przesyłki u Kuriera firmy DHL,

b)przelewem – na podany poniżej rachunek bankowy: 4Kraft Sp. z o.o. ul. Tatrzańska 1/5, 60-413 Poznań, Bre Bank: 79 1140 1124 0000 5553 3000 1001,

c)płatność za pomocą PayU - dokonywana jest za pośrednictwem profesjonalnego systemu realizacji transakcji płatniczych on-line. Klient po wybraniu opcji płatności zostaje przekierowany do serwisu umożliwiającego autoryzację transakcji,

V.CZAS DOSTAWY

1.W opisie każdego Produktu zamieszczonego na stronie internetowej Sklepu widnieje orientacyjny czas dostawy.

2.Wysłanie zamówienia w dniu jego złożenia w odniesieniu do Produktów z oznaczeniem ich wysyłki od 24h, może nastąpić jeżeli:

a)zamówienie zostanie złożone w dniu roboczym, oraz

b)wpłata zostanie zaksięgowana na rachunku bankowym Sprzedawcy do godziny 12.00, albo

c)sklep otrzyma informację o wysyłce towaru za pobraniem do godziny 12.00.

3.Zamówienie Produktówo różnych terminach realizacji wysyłane jest po skompletowaniu całości zamówienia.

4.Czas oczekiwania na doręczenie przesyłki przez przewoźnika wynosi od 24 h do 48 h dni roboczych od dnia przekazania przez Sprzedawcę przewoźnikowi przesyłki do wysłania.

5.Dostawa odbywa się za pośrednictwem firmy kurierskiej DHL. Firma DHL doręcza przesyłki w dni robocze od poniedziałku do piątku, w godzinach od 8.00 – 17.00. W momencie nadania przesyłki Klient otrzymuje e-mailowo numer listu przewozowego przesyłki, na podstawie którego może sprawdzić jej status na stronie internetowej firmy kurierskiej DHL www.dhl.com.pl.

VI.KOSZTY DOSTAWY

1.Informacja o kosztach dostawy umieszczona jest w regulaminie  „IV.FORMY PŁATNOŚCI”  oraz dodatkowo widoczna jest w koszyku podczas składania zamówienia. Wszystkie przesyłki są nieodpłatnie ubezpieczone.

2.ostatecznych kosztach dostawy, które uzależnione są od wagi, gabarytów oraz liczby zakupionych Produktów, Klient jest informowany przed wyrażeniem zgody na zawarcie umowy ze Sprzedawcą.

VII.ODBIÓR PRZESYŁKI PRZEZ KLIENTA

1.W momencie odbioru Produktu wysłanego pod wskazany przez Klienta adres, zaleca się w pierwszej kolejności zwrócić uwagę na stan zewnętrzny doręczonej przesyłki. W przypadku stwierdzenia widocznych uszkodzeń mechanicznych lub innych niepokojących zastrzeżeń co do stanu opakowania, w tym zabezpieczeń logistycznych (np. opakowanie Produktujest uszkodzone, widoczne ślady otwierania, naruszono taśmę) rekomendujemy zdecydowanie odmówić jej przyjęcia i niezwłocznie zawiadomić o powyższym Sprzedawcę.

2.Jeżeli stan zewnętrzny przesyłki nie budzi jakichkolwiek zastrzeżeń jeszcze w obecności doręczyciela, zaleca się sprawdzić jej zawartość. W sytuacji jakichkolwiek uwag co do stanu technicznego i wizualnego oraz kompletności odbieranego produktu wskazane jest sporządzenie protokołu szkody. Niezbędnymi drukami dysponuje doręczyciel, który ma jednocześnie obowiązek poświadczyć stwierdzone nieprawidłowości.

3.W przypadku stwierdzenia uszkodzenia przesyłki podczas transportu lub zastrzeżeń co do ilości dostarczonegoProduktu, zaleca się, w obecności kuriera, spisać protokół szkody (w przypadku gdy kurier nie ma przy sobie takiego protokołu należy umówić się z kurierem na spisane go w innym terminie), a w nim podać: datę, godzinę doręczenia oraz opis uszkodzeń lub braków Produktu i opakowania, a następnie podpisany protokół przesłać niezwłocznie do Sprzedawcy na adres do korespondencji ZWROTY - SCHENKER - 4K, ul. Bysewska 18, 80-298 Gdańsk lub zeskanować i przesłać na adres e-mail: reklamacje@4kraft.com.

4.Powyższe zalecenia i rekomendacje mają na celu wyłącznie usprawnienie procedury dochodzenia roszczeń przez Klienta. Ich niedochowanie nie ma jednak żadnego wpływu na możliwość realizacji uprawnień przysługujących Klientowi w związku z wadami Produktów.

VIII.PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

1.Klient będący jednocześnie Konsumentem w rozumieniu art. 22¹ Kodeksu cywilnego, który zawarł umowę na odległość, ma prawo do odstąpienia bez podania jakiejkolwiek przyczyny, składając stosowne oświadczenie w dowolnej formie w terminie 30 dni licząc od dnia wydania Produktu Konsumentowi lub wskazanej przez niego osoby trzeciej innej niż przewoźnik, a jeśli Produkt dostarczany był partiami lub w częściach, od dnia w którym Klient wszedł w posiadanie ostatniej z rzeczy, lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Klienta weszła w posiadanie ostatniej z rzeczy. 

2.Zgodnie z art. 13 ustawy pouczenie zawarte w punkcie 2 spełnia obowiązki informacyjne określone w art. 12 ust. 1 pkt 9–11 ustawy. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas 4Kraft sp. z o.o., ul. Tatrzańska 1/5 60-413 Poznań, tel. 616 460 831, fax: +48 61 666 02 69 i sklep@tanio.net o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną). Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza(dostępny tutaj) odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem określonego terminu w punkcie 1.

3.W celu usprawnienia prawa do odstąpienia od umowy zawartej na odległość zaleca się skorzystanie przez Konsumenta z możliwości opatrzenia przesyłki zawierającej zwracany Produkt w numer ZWR. Numer ten można uzyskać uzupełniając formularz na stronie http://reklamacje.4kraft.pl/ lub pośrednictwem kontaktu pod adresem reklamacje@4kraft.com. Numer ZWR należy wówczas umieścić w widocznym miejscu na przesyłce. Do przesyłki zaleca się dołączenie dokumentu potwierdzającego dokonanie zakupu zwracanego Produktu w Sklepie Internetowym lub jego kopii.

4.W razie skorzystania z prawa do odstąpienia umowa uważana jest za niezawartą, a Konsument jest zwolniony z wszelkich zobowiązań. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

5.Zwracany przez Konsumenta Produkt powinien zostać opakowany w odpowiedni sposób, zapewniający brak uszkodzeń w trakcie transportu, w miarę możliwości Produkt powinien być opakowany w oryginalne opakowanie. 

6.Sprzedawca niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o prawie do odstąpienia, zwraca Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczeniaProduktu (tj. za transport od Sprzedawcy do Konsumenta) z tym zastrzeżeniem, że Sprzedawca zwraca Konsumentowi jedynie koszty najtańszego, zwykłego sposobu przesyłki dostępnego w ofercie Sprzedawcy.

7.Konsument ma obowiązek zwrócić Sprzedawcy Produkt niezwłocznie jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym Konsument odstąpił od umowy. W przypadku zgłoszenia przez kupującego chęci odstąpienia od umowy, sprzedawca po przyjęciu zgłoszenia, zleca firmie kurierskiej odbiór rzeczy będącej treścią umowy. Kupującemu wysyłana jest etykieta listu przewozowego, którą należy umieścić na paczce i przekazać kurierowi w dniu odbioru. W tym wypadku kupujący nie ponosi z tego tytułu kosztów transportu. Natomiast jeżeli kupujący odstąpi od umowy i dobrowolnie na swój koszt wyśle sprzedawcy rzecz będącą treścią umowy, sprzedawca nie ponosi z tego tytułu kosztów transportu.

8.Zwrot Produktu należy dokonać na adres Sprzedawcy: ZWROTY - SCHENKER - 4K, ul. Bysewska 18, 80-298 Gdańsk.

9.Zwrot płatności dokonany zostanie przy użyciu takiego samego sposobu płatności jaki został użyty przez Konsumenta w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument wyraźnie zgodzi się na inne rozwiązanie. Konsument nie ponosi żadnych opłat związanych ze zwrotem płatności przez Sprzedawcę. Zgodnie z rozporządzeniem UE nr 524/2013 każdy klient ma możliwość rozwiązania sporów drogą elektroniczną za pomocą unijnej platformy internetowej ODR ( http://ec.europa.eu/consumers/odr/ )

10.Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania Produktu z powrotem lub do czasu dostarczenia przez Konsumenta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

11.Prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w następujących wypadkach:

a)umowy o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;

b)umowy, w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;

c)umowy, w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

d)umowy, w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;

e)umowy, w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

f)umowy, w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;

g)umowy, w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli;

h)umowy, w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji. Jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;

i)umowy, w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

j)umowy o dostarczanie gazet, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;

k)umowy zawartej na aukcji publicznej;

l)umowy o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;

m)umowy o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

IX.WADY PRODUKTÓWPROCEDURA REKLAMACYJNA

1.Sprzedawca jest zobowiązany dostarczyć Klientowi Produkt bez wad.

2.W celu uniknięcia wątpliwości stwierdza się, że żadne z postanowieńRegulaminu nie ogranicza uprawnień Konsumenta jakie przysługują mu na podstawie obowiązujących przepisów

3.Sprzedawca odpowiada wobec Klienta niebędącego Konsumentem na podstawie przepisów Kodeksu cywilnego w zakresie rękojmi.

4.W przypadku stwierdzenia wad fizycznych lub prawnych ProduktuKlient będący Konsumentem może żądać obniżenia ceny albo od umowy odstąpić, chyba że Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Konsumentawymieni Produkt wadliwy na wolny od wad albo wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli Produkt był już wymieniony lub naprawiany przez Sprzedawcę albo Sprzedawca nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady.

5.Konsument może zamiast zaproponowanego przez Sprzedawcę usunięcia wady żądać wymiany Produktu na wolnyod wad albo zamiast wymiany Produktu żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie Produktu do zgodności z umową w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedawcę. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość rzeczy wolnej od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby Konsumenta inny sposób zaspokojenia.

6.Konsument nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna.

7.stwierdzonej wadzie należy zawiadomić Sprzedawcę, nie później niż w terminie 2 lat od dnia wydania Produktu.Zaleca się w zgłoszeniu reklamacyjnym wskazać opis wady oraz żądanie Konsumenta zgodnie z pkt 4 oraz 5 powyżej Do zachowania terminu wystarczy wysłanie zawiadomienia przed jego upływem. Zalecamy zgłoszenie wady przy wykorzystaniu wzoru formularza reklamacyjnego. Zaleca się dołączenie do zgłoszenia wady dokumentu (lub jego kopii)potwierdzającego dokonanie zakupu Produktu w Sklepie Internetowym lub jego kopii. Zawiadomienie można wysłać również za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sklep@tanio.net.

8.W celu usprawnienia procedury związanej z reklamacją Produktu z tytułu wad, zaleca się skorzystanie przez Klienta z możliwości opatrzenia przesyłki zawierającej reklamowany Produkt numerem RMA (w widocznym miejscu). Numer ten można uzyskać drogą mailową pod adresem reklamacje@4kraft.com.

9.Gdy jest to niezbędne dla oceny istnienia wady Produktu równocześnie ze złożeniem zgłoszenia wady należy dostarczyć reklamowany Produkt na adres: Serwis 4Kraft ul. Żytnia 4 62-081 Wysogotowo

10.Sprzedawca ma 14 dni na rozpatrzenie reklamacjiKonsumenta . Brak zawiadomienia Konsumenta o sposobie jej rozpatrzenia w powyższym terminie traktowany będzie jako uznanie reklamacji przez Sprzedawcę..

11.Uprawnienia Konsumenta wynikające z wad Produktulub Klienta niebędącego Konsumentem z tytułu rękojmi za wady nie wyłączają, nie ograniczają ani nie zawieszają uprawnień Klienta wynikających z gwarancji udzielonej przez gwaranta – na zasadach wskazanych w dokumencie gwarancji.

X.OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

1. W Sklepie Internetowym przetwarzane są dane osobowe:

a) Klientów (imię, nazwisko, adres dostawy, e-mail, numer telefonu, firma, adres siedziby, NIP, numer rachunku bankowego, adres IP komputera),

b) osób kontaktujących się ze Sprzedającym przez formularz kontaktowy, Livechat lub formularz reklamacyjny (imię, nazwisko, firma, adres e-mail).

2. Administratorem danych osobowych o których mowa w ust. 1 jest „4KRAFT” sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, ul. Tatrzańska 1/5, 60-413 Poznań, KRS numer 0000378767, NIP: 7811861679, REGON: 301679527.

3. Dane osobowe są chronione i przetwarzane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

4. Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, jednak jest niezbędne do zawarcia i realizacji umowy sprzedaży.

5. Każda osoba, który przekazała Sprzedającemu swoje dane osobowe:

1) ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz przenoszenia swoich danych,

2) sytuacji gdy wyraziła zgodę, ma prawo do cofnięcia zgody w każdym momencie, przy czym nie będzie to miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem,

3) ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (od 25 maja 2018 r. Prezesa Urzędu Ochrony Danych), gdy uzna, iż przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy RODO,

4) w każdej chwili ma prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych opartego na prawnie uzasadnionym interesie Administratora, jak również w przypadku profilowania.

6. Szczegółowe informacje w zakresie danych osobowych i ochrony prywatności zostały zamieszczone w zakładce Polityka prywatności zamieszczonej na stronie internetowej Sklepu Internetowego. Zmiana Polityki prywatności nie stanowi zmiany Regulaminu.

XI.POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1.We wszelkich sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, oraz innych ustaw, a w odniesieniu do Konsumentów również Ustawy z dnia 30 maja 2014 prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r, poz. 827, ze zm.Postanowienia Regulaminu nie wyłączają i nie ograniczają żadnych praw Konsumenta z tytułu wad Produktów, które przysługują mu na podstawie bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. W razie sprzeczności pomiędzy postanowieniami Regulaminu, a bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa przyznającymi Konsumentowi uprawnienia, pierwszeństwo mają te przepisy.

2.W przypadku konieczności zmiany Regulaminuwynikających z: zmiany formy płatności, sposobów i zasaddostawy, warunków zawierania umów, trybu postępowania reklamacyjnegokonieczności wprowadzenia zmian doprecyzowujących postanowienia Regulaminu, zmian w zakresie powszechnie obowiązujących przepisów prawa oraz innych postanowień, których zmiany wpływają na realizację zawartych umów, Sprzedawca zobowiązuje się do poinformowania Klienta o tym fakcie co najmniej na7 dni przed rozpoczęciem obowiązywania zmian. W takiej sytuacji wprowadzone zmiany nie będą w żaden sposób naruszać praw nabytych przez Klientaprzed dniem wejścia w życieprzedmiotowych zmian, co oznacza, że do złożonych zamówień, zawartych umów oraz umów wykonanych zastosowanie będzie miał Regulamin obowiązujący w chwili zawarcia umowy. .

3.Regulamin dostępny jest dla wszystkich Klientów w wersji elektronicznej na stronie sklepu www.tanio.net, w zakładce „Regulamin”.

4.Regulamin wchodzi w życie z chwilą jego umieszczenia na stronie Sklepu Internetowego