Szukaj
Filters
aaaz
Close

Karta podarunkowa

REGULAMIN KART PODARUNKOWYCH SKLEPU INTERNETOWEGO TANIO.NET

Użyte w niniejszym regulaminie terminy oznaczają:

Wydawca” - 4Kraft Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą, ul. Tatrzańska 1/5, 60-413 Poznań, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000378767, z kapitałem zakładowym: 816.400,00 PLN wpłaconym w całości, NIP: 7811861679, Regon: 301679527,

Sklep” - sklep internetowy, dostępny w domenie tanio.net, prowadzony przez Wydawcę;

Karta Podarunkowa” – elektroniczny bon towarowy na okaziciela reprezentowany przez kod numeryczny, wysyłany pocztą elektroniczną, uprawniający Użytkownika do zakupu towaru w Sklepie do maksymalnej kwoty odpowiadającej wartości nominalnej bonu;

Nabywca” - osoba, która nabywa od Wydawcy Kartę Podarunkową w zamian za przekazanie środków pieniężnych;

Produkt” - przedmiot lub przedmioty oferowane przez Wydawcę do bieżącej sprzedaży w Sklepie Internetowym;

„Regulamin Sklepu” – regulamin sklepu internetowego tanio.net, prowadzonego przez Wydawcę, dostępny pod adresem www.tanio.net/informacje-regulamin;

Użytkownik” – Nabywca lub każdorazowy posiadacz Karty Podarunkowej, korzystający z Karty Podarunkowej;

I. Warunki ogólne

1. Karta podarunkowa w rozumieniu obowiązujących przepisów prawa nie jest elektronicznym instrumentem płatniczym, jak również nie jest elektroniczną kartą płatniczą. Karty Podarunkowe są formą bonu towarowego.

2. Wydawca, z zastrzeżeniem ust. 3 poniżej, zobowiązuje się do przekazania Nabywcy Kart Podarunkowych oraz do przyjmowania ich do realizacji w Sklepie. Przekazanie Karty Podarunkowej może być dokonane za pomocą przesyłki mailowej dostarczonej przez Wydawcę (także w ramach prezentu otrzymanego od innego Użytkownika).

3. Nabywca zobowiązuje się do zapłaty na rzecz Wydawcy kwoty równej wartości nominalnej Karty Podarunkowej. Zapłata za Kartę Podarunkową może nastąpić za pośrednictwem wszystkich dostępnych w Sklepie form płatności oprócz rat PayU. Zapłata za Kartę Podarunkową może nastąpić wyłącznie za pośrednictwem przelewu lub płatności online.

4. Użytkownik nabywając Kartę Podarunkową o wybranym nominale ma możliwość dopisania na niej krótkiego tekstu oraz zlecenia Wydawcy wysłania Karty Podarunkowej Tanio.net pod wskazany adres e-mail.

5. Użytkownicy mogą nabyć Karty Podarunkowe o wartości: 100PLN, 200PLN, 300PLN, 500PLN, 1000PLN odpowiadające wartości nominalnej Karty Podarunkowej.

6. Karty Podarunkowe mogą być realizowane wyłącznie na stronie Sklepu.

7. Karta jako produkt nabyty w wyniku umowy sprzedaży zawartej na odległość podlega zwrotowi w terminie 14 dni. Karta Podarunkowa nie podlega wymianie na środki pieniężne (gotówkę) w całości lub w części.

8. Karta Podarunkowa może być wykorzystana przez każdego Użytkownika, który dokona zakupu Produktów za pośrednictwem Sklepu.

9. W najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie Wydawca nie ponosi odpowiedzialności za nieuprawnione posłużenie się przez osobę trzecią Kartą Podarunkową.

10. Karta Podarunkowa jest ważna i aktywna przez okres 6 miesięcy od daty zakupu. Upływ terminu ważności Karty Podarunkowej uniemożliwia dokonanie zakupów w Sklepie na jej podstawie.

II. Zasady korzystania

1. Wydawca przyjmuje do realizacji w Sklepie wyłącznie aktywne Karty Podarunkowe.

2. Aby zapłacić za zakupy w Sklepie Kartą Podarunkową wystarczy wpisać w koszyku w polu „Podaj kod karty upominkowej” trzynastoznakowy kod znajdujący się na Karcie Podarunkowej

3. Przy realizacji Karty Podarunkowej Użytkownikowi nie przysługuje prawo otrzymania reszty w gotówce, gdy wartość zakupionych produktów oraz wartość kosztów dostarczenia zamówionego Produktu (w przypadku, gdy w trakcie transakcji dokonywanej w Sklepie Użytkownik wybrał opcję pokrycia kosztów dostarczenia zamówionego Produktu za pomocą Karty Podarunkowej) jest niższa niż aktualna wartość nominalna Karty Podarunkowej. Pozostała część środków pieniężnych może zostać wykorzystana w okresie ważności Karty Podarunkowej.

4. Użytkownik zobowiązany jest do zapłaty różnicy ceny produktów lub usług, gdy wartość nabywanego produktu lub usługi jest wyższa niż wartość nominalna Karty Podarunkowej. Użytkownik zobowiązany jest wówczas do zapłaty różnicy ceny nabywanych produktów za pomocą innych dostępnych metod płatności.

5. Nabywca lub Użytkownik mogą posłużyć się Kartą Podarunkową wielokrotnie zgodnie z limitem określonym w nominale przypisanym do Karty Podarunkowej i do upływu terminu ważności Karty Podarunkowej. Wydawca dopuszcza dokonanie zakupu w Sklepie w ramach jednego zamówienia, za pomocą kilku Kart Podarunkowych o tych samych lub różnych nominałach.

6. Wydawca ma prawo odmówić realizacji Karty Podarunkowej w następujących przypadkach:

a) upływu terminu ważności Karty Podarunkowej,
b) uprzedniego wykorzystania limitu Karty Podarunkowej.

III. Aktywacja i czas realizacji zakupu z Karty Podarunkowej

1. Karty Podarunkowe są wydawane tylko i wyłącznie na okaziciela.

2. Aktywacja Karty Podarunkowej następuje w momencie jej zakupu przez Nabywcę.

3. Karta Podarunkowa po przekroczeniu terminu jej ważności jest nieważna.

4. Realizacja zamówienia w oparciu o Kartę Podarunkową odbywa się na zasadach określonych w Regulaminie Sklepu z tym zastrzeżeniem, iż czas realizacji zamówienia złożonego za pośrednictwem Sklepu, w przypadku wybrania przez Użytkownika przy składaniu zamówienia płatności z góry Kartą Podarunkową liczony jest od dnia otrzymania przez Sklep potwierdzenia aktualnej wartości nominalnej Karty Podarunkowej i ustalenia, że wystarcza ona na pokrycie ceny zamówionego towaru i kosztów dostarczenia zamówionego towaru.

IV. Reklamacje i zwrot Produktów nabytych na podstawie Karty

1. Jeżeli Użytkownik, w ramach przysługującego mu ustawowego prawa odstąpienia od umowy zakupu na odległość w terminie 14 dni, zwróci nabyte Produkty, Wydawca ma obowiązek wystawić na rzecz Użytkownika nową Kartę Podarunkową o nominale odpowiadającym cenie nabytych produktów, o terminie ważności nie mniejszym niż 6 miesięcy liczonych od dnia doręczenia Użytkownikowi nowej Karty Podarunkowej.

2. W przypadku stwierdzenia wad fizycznych lub prawnych Produktów nabytych na podstawie Karty Podarunkowej, Użytkownik ma prawo skorzystać z procedury reklamacyjnej określonej w Regulaminie Sklepu.

3. Postanowienia niniejszego regulaminu w żaden sposób nie wyłączają ani nie ograniczają uprawnień przysługujących Użytkownikowi z tytułu wad lub niezgodności Produktu z umową na podstawie bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa.

V. Reklamacje i Zwrot Karty Podarunkowej

1. Wszelkie reklamacje związane z zakupem oraz użyciem Kart Podarunkowych będą rozpatrywane przez Wydawcę w terminie 14 (czternastu) dni od daty złożenia u Wydawcy pisemnej reklamacji przez Użytkownika.

2. Reklamacje dotyczące Kart Podarunkowych mogą być składane na piśmie na adres 4Kraft Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Wysogotowie, ul. Tatrzańska 1/5 60-413 Poznań lub drogą elektroniczną na adres sklep@tanio.net z dopiskiem „Reklamacja Karty nr […]”.

3. Karta Podarunkowa podlega wymianie, naprawie, roszczeniu o obniżeniu ceny lub zwrotowi w przypadku zgłoszenia uzasadnionej reklamacji Karty Podarunkowej w zakresie ujawnienia się wady Karty Podarunkowej w rozumieniu i na zasadach wynikających z obowiązujących przepisów prawa, w szczególności z ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny.

4. Nabywca, który zawarł umowę sprzedaży Karty Podarunkowej na odległość, ma prawo do odstąpienia od umowy bez podania jakiejkolwiek przyczyny, składając stosowne oświadczenie w dowolnej formie w terminie 14 dni licząc od dnia doręczenia Karty Podarunkowej Nabywcy na wskazany przez niego adres email.

5. W sytuacji, w której Karta Podarunkowa została wykorzystana w całości lub części do momentu, w którym termin do odstąpienia od niniejszej umowy upłynął, Wydawca nie jest zobowiązany do zwrotu Nabywcy kwoty stanowiącej równowartość wartości Karty Podarunkowej, która została zrealizowana. Odstępując od umowy o Kartę Podarunkową Nabywca zobowiązuje się, że do czasu odesłania Karty Podarunkowej Nabywca nie skorzysta z Karty Podarunkowej. W razie gdyby w okresie między złożeniem oświadczenia o odstąpieniu od umowy o Kartę Podarunkową a odesłaniem Karty Podarunkowej Nabywca zrealizował Kartę Podarunkową, Wydawca będzie zwolniony z obowiązku zwrotu Nabywcy kwoty zapłaconej za wydanie Karty Podarunkowej w zakresie, w jakim Nabywca wykorzystał nominalną wartość Karty Podarunkowej.

6. Odstąpienie od umowy o Kartę Podarunkową zawartej za pośrednictwem Sklepu Internetowego oraz jej zwrot podlegają zasadom odstąpienia i zwrotu wynikającym z obowiązujących przepisów prawa, w szczególności z ustawy z dnia ustawy z dnia 30 kwietnia 2014 r. o prawach konsumenta oraz Regulaminu Sklepu.

7. W przypadku odstąpienia od umowy o Kartę Podarunkową oraz zwrotu Karty Podarunkowej, zwrot ceny Karty Podarunkowej nastąpi przy użyciu tego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Nabywca, chyba że zgodzi się on wyraźnie na inny sposób zwrotu.

VI. Ochrona i przetwarzanie danych osobowych

1. Wydawca zbiera i przetwarza dane osobowe Nabywców Kart Podarunkowych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz zgodnie z postanowieniami niniejszego regulaminu.

2. Wydawca jest administratorem danych osobowych Użytkowników, których adres e-mail został wskazany na podstawie pkt. I.4. niniejszego regulaminu. Powyższe dane osobowe Użytkowników są przetwarzane przez Wydawcę zgodnie z przepisami ustawy o ochronie danych osobowych, wyłącznie w celu przesłania Karty podarunkowej na zlecenie Nabywcy, a także w celach archiwizacji wykonania powyższego zlecenia.

3. Dane osobowe Użytkowników, o których mowa w pkt. VI.2. niniejszego regulaminu są chronione przez Wydawcę przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, a także innymi przypadkami ich ujawnienia albo utraty oraz przed zniszczeniem lub nieuprawnioną modyfikacją tych danych poprzez stosowanie odpowiednich zabezpieczeń technicznych i organizacyjnych.

4. Dane osobowe Użytkowników, o których mowa w pkt. VI.2. niniejszego regulaminu mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, w tym właściwym organom wymiaru sprawiedliwości.

5. Wydawca zapewnia realizację uprawnień Użytkowników wynikających z ustawy o ochronie danych osobowych, w tym prawa dostępu do treści własnych danych osobowych i ich poprawiania oraz prawa do kontroli przetwarzania własnych danych osobowych na zasadach opisanych w przedmiotowej ustawie. W ramach realizacji prawa do kontroli przetwarzania własnych danych osobowych Użytkownicy, o których mowa w pkt. VI.2. niniejszego regulaminu mają w szczególności prawo do wniesienia – w przypadkach określonych w ustawie o ochronie danych osobowych –żądania zaprzestania przetwarzania danych osobowych.

VII. Postanowienia końcowe

1. Treść niniejszego regulaminu jest przekazywana Nabywcy wraz z Kartą Podarunkową, a ponadto jest udostępniona na stronie internetowej http://tanio.net/zakupy-karta-podarunkowa. Na żądanie Użytkownika, Wydawca przekaże Użytkownikowi treść niniejszego regulaminu w formie pisemnej.

2. Wydawcy przysługuje prawo do zmiany niniejszego regulaminu w każdym czasie bez podawania przyczyny po zamieszczeniu informacji na stronie Sklepu z co najmniej 14 – dniowym wyprzedzeniem, z tym zastrzeżeniem, że zmiana taka nie będzie dotyczyła Kart Podarunkowych wydanych do dnia zmiany Regulaminu.

3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie zastosowanie mają postanowienia Regulaminu Sklepu dostępnego na stronie internetowej: http://tanio.net/informacje-regulamin.

4. W przypadku sprzeczności niniejszego regulaminu z Regulaminem Sklepu, dostępnym na stronie internetowej http://tanio.net/informacje-regulamin, zastosowanie znajdują postanowienia niniejszego regulaminu.

5. Do wszelkich spraw nieuregulowanych w niniejszym regulaminie oraz Regulaminie Sklepu będą miały zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego.

6. Wydawca zastrzega sobie prawo zawieszenia lub zakończenia programu wydawania Kart Podarunkowych w każdym czasie. O zawieszeniu lub zakończeniu programu użytkownicy Kart Podarunkowych zostaną poinformowani z co najmniej 14- dniowym wyprzedzeniem.